Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Търговско право

         - Консултации при избор на правноорганизационна форма на търговец;

         - Абонаментно и комплексно правно обслужване на търговски дружества;

         - Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на всички видове търговски дружества с българско и

           чуждестранно участие, както и последващи консултации във връзка с дейността им;

         - Сливане, вливане, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;

         - Сделки с търговски предприятия;

         - Изготвяне на договори за лизинг, търговска продажба, договори за превоз,комисионни и спедиционни договори, менитрелница,

           запис на заповед;

         - Изготвяне на необходимите документи и вписване на обезпечения и залози по реда на Търговския закон и Закона за особените залози;

         - Участие в преговори, подготовка и сключване на търговски договори и правна помощ при изпълнението им;

         - Юридически конслутации по търговски сделки;

         - Консултации и правна помощ в процедури по несъстоятелност;

         - Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, въззивни и касационни жалби по търговски дела;


Облигационно право

         - Юридически консултации по облигационноправни казуси;

         - Изготвяне на договори и едностранни сделки по ЗЗД (покупко-продажба, замяна, дарение, наем, заем, заем за послужване, договор за

           изработка, договор за поръчка);

         - Учредяване на залози ио обезпечения по реда на ЗЗД;

         - Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, въззивни и касационни жалби по граждански дела;


Гражданско право

         - Юридически консултации по гражданскоправни казуси

         - Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества,

           фондации и граждански сдружения с нестопанска цел.

         - Изготвяне на декларации, удостоверения, нотариални покани и пълномощни.


Семейно и наследствено право

         - Юридически консултации по семейноправни и наследствени казуси;

         - Правна помощ при развод по взаимно съгласие и по вина на единия съпруг;

         - Доброволна или съдебна делба при развод;

         - Поставяне под запрещение, настойночество и попечителство;

         - Издръжки;

         - Изготвяне на предбрачни и брачни договори;

         - Изготвяне на завещания и завети;

         - Консултации и правно съдействие при спор за родителски права.


Трудово право

         - Юридически консултации по трудовоправни казуси;

         - Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори;

         - Обезщетения вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания;

         - Защита срещу незаконно уволнение, съкращавене и обезщетения по КТ, ЗМВР, ЗДС и др.;

         - Изготвяне на длъжностни характеристики.


Административно право и процес

         - Юридически консултации по административноправни казуси;

         - Изготвяне на жалби срещу Наказателни постановления по реда на ЗАНН;

         - Оспорване на индивидуални административни актове по реда на АПК;

         - Конслултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство,

           продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;

         - Консултации и съдействие в производство по издаване на индивидуални административни актове пред държавни и общински органи;

         - Проучване, консултиране и съдействие пред административни органи във връзка с лицензионни и разрешителни режими;


Наказателно право

         - Юридически консултации по наказателноправни казуси;

         - Изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и МВР по наказателни дела от общ и Частен характер, тъжби до съда, граждански

           искове в наказателното производство;

         - Правно съдействие и защита на правата на и законните интереси на пострадалите от престъпления физически лица и на техните

           наследници;

         - Правна помощ и съдействие пред органите на МВР във връзка със заличаване на криминалистически регистрации;


Електронни съобщения и пощи

         - Юридически консултации в областта на електронните съобщения и закона за пощенските услуги;

         - Подготовка на необходимите документи за участие в административни процедури, търгове или конкурси за издаване, изменение,

           прекратяване на разрешения и лицензии по реда на Закона за електронните съобщения, организирани от КРС;

         - Представителство пред КРС и СЕМ във връзка с административни процедури, търгове, участие в процедури по разрешаване на спорове;

         - Изготвяне и подаване на документи за регистриране на предприятия осъществяващи електронни съобщителни услуги по реда на

           Закона за електронните съобщения;

         - Изготвяне и подаване на документи за издаване на лицензии на пощенски оператори и фирми предоставящи куриерски услуги по реда

           на Закона за пощенските услуги (ЗПУ);

         - Оспорване на индивидуални административни актове и обжалване на наказателни постановления на КРС;